Simetrično preslikavanje objekata - MIRROR


 1. M: Modify - Mirror
 2. A: Mirror ikonica
 3. T: Mirror i ENTER 
Pomoću komande MIRROR možete da napravite preslikane objekte. Brzo možete da napravite simetrične objekte tako što ćete nacrtati polovinu objekta, koju ćete, zatim preslikati, umesto da crtate ceo objekat. Da biste napravili preslikani objekat, treba da okrenete objekte oko ose koja se zove linija simetrije. Da biste odredili ovo liniju simetrije, unesite dve tačke. Možete da birate da li želite da izbrišete ili sačuvate originalne objekte.
 • Pokretanje komande MIRROR.
 • Selektujte objekte za preslikavanje i ENTER.
 • Zadajte prvu tačku ose simetrije, a potom i drugu tačku kojom smo je definisali.
 • Ako se pritisne taster ENTER zadržava se original i iscrtava se simetričan objekat - slika u ogledalu. 
 • Ako se prvo ukuca YES i ENTER briše se original, a iscrtava se simetričan objekat - slika u ogledalu.

Kopije objekata u nizovima - ARRAY


 1. M: Modify - Array
 2. A: Array ikonica
 3. T: Array i ENTER 
Možete da napravite kopije objekata o obliku pravougaonih ili polarnih (kružnih) nizova. 
 • Kod pravougaonih nizova treba da kontrolišete broj redova i kolona, kao i njihovo međusobno rastojanje.
 • Kod polarnih nizova potrebno je da kontrolišete broj kopija objekata, kao i to da li su kopije rotirane. 
Da biste napravili više objekata pravilnog međusobnog rastojanja, to ćete brže da uradite ako napravite niz nego ako ga kopirate.

Varijante komande ARRAY:

RECTANGULAR ARRAY - da biste napravili pravougaoni niz, uradite sledeće:
 • Pokrenite komandu ARRAY.
 • Iz okvira za dijalog Array odaberite Rectangular Array.
 • zaberite Select Objects.
 • Okvir za dijalog Array se zatvara i AutoCAD traži da se izabere objekat.
 • Odaberite objekte koje treba se slože u nizu i pritisnite ENTER.
 • U polja Rows i Columns upišite brojeve redova i kolona u nizu.
 • Odredite horizontalno i vertikalno rastojanje (pomeraj) između objekata pomoću jedne od navedenih metoda:
 • U polje Row Offset i Column Offset upišite rastojanje između redova i kolona. Pravac ćete odrediti pomoću znakova (+) i (-).
 • Rezultat će se prikazati u polju za primere (Preview).
 • Ako niste zadovoljni i ako neke parametre želite da promenite klikinite na EDIT dugme
 • Da biste promenili ugao rotacije niza, unesite novi ugao u polje Single angle.
 • Pritisnite OK da biste napravili niz.
POLAR ARRAY - da biste napravili polarni niz, uradite sledeće:
 • Pokrenite komandu ARRAY.
 • Iz okvira za dijalog Array odaberite Polar Array.
 • U polju Center Point postupite po jednoj od navedenih metoda:
  • Upišite vrednosti X i Y za središnu tačku polarnog niza.
  • Pntisnite dugme desno od unosa koordinata. Okvir za dijalog Array se zatvara i AutoCAD traži od vas da odredite središnu tačku niza. Pomoću pokazivačkog uređaja možete označiti središnu tačku polarnog niza.
 • Pritisnite Select Objects. Okvir za dijalog Array se zatvara i program traži da se izaberu objekti. Izaberite objekte koje treba postaviti u niz, a zatim pritisnite ENTER.
 • Primenite jednu od navedenih metoda:
  • Number of elements - broj kopiranih objekata uključujući i original. 
  • ATotal angle - ugao popunjavanja niza. 
  • Angle Between elements - određuje ugaono rastojanje između svakog formiranog objekta.
 • Rezultat će se prikazati u polju za primere (Preview).
 • Ako niste zadovoljni i ako neke parametre želite da promenite klikinite na EDIT dugme
 • Pritisnite OK da biste napravili niz.

Vežba

Vež

ba 1.

Za ovu vežbu skinite sledeće fajlove 7.1.dwg i 7.2.dwg (kliknite na nazive fajlova). Fajlove snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ih dvoklikom.

U zadacima treba da pratite gotove primere i pored nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu.

Kraj 7. lekcije