Obaranje ivica - CHAMFER 


 1. M: Modify - Chamfer
 2. A: Chamfer ikonica 
 3. T: Chamfer i ENTER 
Primenite komandu CHAMFER da biste napravili liniju između dve neparalelne linije. Ova komanda obično se koristi za predstavljanje oborene ivice ugla. Možete zakositi (oboriti) linije, polilinije, prave i poluprave.
Selektuju se prvo prvi objekat čiju ivicu želimo da oborimo, a potom se selektuje drugi obkekat posle čega dobijamo oborenu ivicu između dve linije. Redosled selektovanja je bitan jer određujemo veličinu odsevanja objekata DIST1 i DIST2. DIST1 je veličina koja će se odesći na prvom selektovanom objektu, dok je DIST2 veličina koja će se odesći na drugom selektovanom objektu.
 • Pokretanje komande CHAMFER.
 • Ukucati preko tastature DISTANCE (D) i ENTER.
 • Sada zadajete veličinu kojom se odseca prvi selektovani objekat (DIST1).
 • Dalje zadajete veličinu kojom se odseca drugi selektovani objekat (DIST2).
 • Kliknete prvo na prvi objekat koji odsecate, potom na drugi objekat (slika ispod).
Pokretanjem komande CHAMFER proveriti na komandnoj liniji status veličina DIST1 i DIST2, i modifikovati po potrebi. 

Koje su tekuće vrednosti, prikazane su prilikom startovanja komande na komandnoj liniji.

Zaobljavanje ivica - FILLET 


 1. M: Modify - Fillet
 2. A: Fillet ikonica – 
 3. T: Fillet i ENTER 
Pomoću komande FILLET možete brzo da povežete dva objekta koji su tangirani lukom određenog poluprečnika, odnosno ivica im je zaobljena. Pokretanjem komande FILLET proveriti na komandnoj liniji status veličine RADIUS i modifikovati po potrebi.
 • Pokretanje komande FILLET.
 • Ukucati preko tastature RADIUS (R) i ENTER.
 • Sada zadajete veličinu poluprečnika (radiusa) zaobljenja koji tangira dva objekta.
 • Kliknete prvo na prvi objekat koji zaobljavate, potom na drugi objekat (ovde redosled nije bitan).
    Koje su tekuće vrednosti, prikazane su prilikom startovanja komande.
    Kada se FILLET komanda koristi kod krugova ne dolazi do sečenja već se kreirani luk tangentno uklapa na krugove.

    Kopiranje objekata - COPY


    1. M: Modify - Copy
    2. A: Copy ikonica - 
    3. T: Copy i ENTER 
    Možete upotrebiti komandu COPY da biste brzo napravili duplikate objekata na određenom rastojanju od originala. Rastojanje i pravac određuju se pomoću dve tačke: tačke "od" (1) i tačke "do" (2), koje se zovu tačka osnove i druga tačka premeštanja. Ove tačke mogu se postaviti bilo gde u okviru crteža. Važno je premeštanje između tačaka.
    • Pokretanje komande COPY.
    • Selektuju se objekti za kopiranje i ENTER.
    • Zadati početnu, baznu tačku kopiranja gde se utvrđuje položaj objekata u odnosu na nju.
    • Zadati tačku premeštanja, u koju se kopiraju objekti sa položajima u odnosu na baznu tačku.

    Pomeranje objekata - MOVE


    1. M: Modify - Move
    2. A: Move ikonica - 
    3. T: Move i ENTER 
    Identična komanda kao i Copy, samo što vrši premeštanje objekata sa jednog na drugo mesto.

    Vežba


    Vežba 1.
    Za ovu vežbu skinite sledeće fajlove 6.1.dwg 
    6.2.dwg i 6.3.dwg (kliknite na nazive fajlova). Fajlove snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ga dvoklikom. 
    U zadatku treba da pratite gotove primere koji se nalaze na levoj strani i pored sa desne nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu.

    Vežba 2.
    Nacrtajte objekat prema datom crtežu koristeći dosad stečeno znanje.

    Zadatak u PDF formatu možete skinuti OVDE.

    Kraj 6. lekcije