Biranje objekata - radi izvršenja komandi nad njima


Pomoću kursora
Kursorom (krst sa kvadratićem) kliknuti na objekat koji se želi selektovati - kvadratić kursora se tačno postavi na okvir objekta, dalje se redom selektuju jedan po jedan dodatni objekti po potrebi. Selektovani objekti će se pretvoriti u isprekidane linije sa plavim kvadratićima. Poništavanje selektovanja se dobija pritiskom dva puta na ESC sa tastature.

Biranje u prozoru
Prozorom se razvlači pravougaonik kojim se zadaju međusobno naspramne tačke, tako da pravougaonik zahvati željene objekte.

Kada se prozor razvlači DESNO (1. tačka sa leve strane, 2. tačka sa desne strane) - selektuju se objekti koji su zahvaćeni u pravougaoniku.

Kada se prozor razvlači LEVO (1. tačka sa desne strane, 2. tačka sa leve strane) - selektuju se svi objekti koji su delimično i celi zahvaćeni pravougaonikom.

 

 

 Izrada kruga - 

CIRCLE


 1. M: Draw - Circle
 2. A: Circle ikonica -
 3. T: Circle (C) i ENTER
Prilikom zadavanja komande kruga postoje sledeće varijante:
 1. Center, Radijus - R
  Kliknuti mišem (ili uneti koordinate sa tastature) gde se želi zadati centar kruga i na komandnoj liniji odmah ukucati vrednost koja predstavlja poluprečnik kruga i ENTER.
 2. Center, Diameter - D
  Kliknuti mišem (ili uneti koordinate sa tastature) gde se želi zadati centar kruga, potom na komandnoj liniji ukucati DIAMETER (D) sa tastature i ENTERE (AutoCAD-u je tako saopšteno da če se uneti prečnik), ukucati vrednost koja predstavlja prečnik kruga i ENTER.
 3. 2 Points - 2P
  Na komandnoj liniji uneti 2P i ENTER, pa kliknuti na dve tačke koje definišu prečnik i položaj kruga.
 4. 3 Points - 3P
  Na komandnoj liniji uneti 3P i ENTER, pa kliknuti na tri tačke koje definišu prečnik i položaj kruga.
 5. Tan, Tan, Radius - Ttr
  Na komandnoj liniji uneti TTR (T) i ENTER pa kliknutu na dva objekta koje će krug tangirati (dodirivati u jednoj tački), posle toga uneti vrednost poluprečnika kruga sa tastature i ENTER.
 6. Tan, Tan, Tan
  Ova opcija se može zadati samo preko menija DRAW - CIRCLE - Tan, Tan, Tan. Izabrati tri objekta koje će krug tangirati (dodirivati) pomoću kojih će biti definisan prečnik i položaj kruga.

Vežba

Vež

ba 1.

Za ovu vežbu skinite sledeći fajl 3.1.dwg (kliknite na naziv fajla). Fajla snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ga dvoklikom.

U zadatku treba da pratite gotove primere koji se nalaze na levoj strani i pored sa desne nacrtati njihovu identičnu kopiju po datom uputstvu.

Vežba 2.
Nacrtajte objekat prema datom crtežu koristeći dosad stečeno znanje.

Zadatak u PDF formatu možete skinuti OVDE.

Kraj 3. lekcije