Delovi prozora


Delovi prozora AutoCAD-a su sledeći:

Prostor za crtanje
 • Model kartica - prostor u kojem se crta u pravoj veličini, razmera 1:1
 • Layout kartica - prostor koji služi za prikazivanje crteža iz Model View-a u određenoj razmeri
Komandna linija - unos komandi preko tastature, posle komandi pritiska se ENTER (potvrda komande). Potrebna je stalna kontrola komandne linije zbog raznih poruka i opcija koje nam nudi program.

Statusna linija
 • Levi deo - prikazuje obaveštenja o tekućem položaju kursora (predstavlja krst) u x i y koordinatama
 • Središnji deo - razna pomoćna svojstva za crtanje - uključiti Polar Tracking (POLAR) i Object Snap (OSNAP - ESNAP)
Linija menija - sadrži sve komande koje su potrebne za rad u AutoCAD-u. Ako kod neke komande postoji strelica, postoji dodatni podmeni.

Paleta sa alatkama - sadrže ikonice (skraćenice) različitih komandi koje su potrebne za rad. Aktiviranje željene palete sa alatkama može se uraditi desnim klikom na bilo koju ikonicu alatki, biranjem odgovarajuće palete sa alatkama. Najčešće korišćene palete sa alatkama su: Draw, Layers, Modify, Standard, Inquiry, Dimension. Postoji mogućnost pomeranja toolbarova u prozoru, zatvaranje i ponovno aktiviranje, crni trougao kod ikonice znači da ima podkomande.


Izrada novog crteža - fajla


Startovanjem AutoCAD-a pokreće se novi prazan crtež i izaberite opciju Start From Scrtach - Metric i kliknite na OK dugme.

U slučaju kad je AutoCAD već otvoren pokretanje novog crteža se može obaviti na sledeće načine:
 1. Linija menija (M): izbor File - New opcije;
 2. Paleta sa alatkama (A): pokretanje ikonice New;
 3. Tastatura (T): uneti NEW i ENTER (kraj komande).
U sva tri slučaja izaberite opciju Start From Scrtach - Metric i kliknite na OK dugme.

Izvršenje komandi

Komande se izvršavaju na sledeće načine:

 1. Klikom na ikonice ili na komande u sklopu menija.
 2. Zadavanjem naziva komande preko tastature i njenom potvrdom sa ENTER. Ako želite izaći iz tekuće komande pritisnuti ESC taster.

Radnje sa mišem

 1. Levi taster- selektovanje i zadavanje komandi
 2. Srednji taster- pomeranje crteža
 3. Točkić - uvećanje i smanjivanje crteža - ZOOM opcije
 4. Desni taster - pojavljivanje podmenija kod komandi sa dodatnim opcijama

Kombinacijom točkića i srednjeg tastera dolazimo do željenih delova crteža. Dvoklikom na srednji taster (točkić) prikazujemo ceo crtež na ekranu.

Ekstenzije (tip fajla) AutoCAD-a

Osnovna ekstenzija AutoCAD-a je DWG, druga je DXF, koju uglavnom drugi programi mogu da čitaju.

Otvaranje postojćeg fajla (crteža)


Startovanjem AutoCAD-ovog fajla iz Windows Explorera otvarate izabrani fajl.

U slučaju kad je AutoCAD već otvoren pokretanje postojećeg crteža se može obaviti na sledeće načine:
 1. M: File - Open
 2. A: Open ikonica
 3. T: OPEN i ENTER

U Look In liniji kliknite na strelicu (€€ˇ) i izaberite folder u kom se nalazi fajl koji želite da otvorimo. U Look In liniji je sad prikazano ime foldera gde se nalazi fajl za otvaranje.

Ispod selektujte fajl koji želite da otvorite. Sada je ime fajla prikazano u File Name liniji.

Ako se u selektovanom folderu ne nalazi traženi fajl, potrebno je proveriti ekstenziju fajla. U Files Of Type liniji izabrati drugu ekstenziju (tip) fajla. Ekstenzije fajla mogu biti: DWG i DXF. Posle ovog u izabranom folderu su prikazani samo fajlovi izabrane ekstenzije (predstavlja neku vrstu filtera). Kliknuti na traženi fajl i na OK dugme.

Zatvaranje fajla


Klasičan način zatvaranja fajla je da 
fajl pre zatvaranja obavezno treba sačuvati klikom na File - Save opciju, ako želite da sačuvate izmene. Potom kliknite na X u naslovnoj liniji za zatvaranje fajla.

Drugi načini zatvaranja fajla posle obaveznog snimanja fajla su sledeći:
 1. M: File - Close
 2. T: CLOSE i ENTER

Snimanje novog fajla

 1. M: File - Save
 2. A: Save ikonica
 3. T: SAVE i ENTER

U Save In liniji kliknite na strelicu (€€ˇ) i izaberite folder GDE želite da snimite fajl (crtež). U Save In liniji je sada prikazano ime foldera GDE želite da snimite fajl.

U File Name liniji unesite ime fajla.

U Files Of Type liniji po potrebi izaberite ekstenziju u kojoj želite da snimite fajl i kliknite na OK dugme. Ako se ništa ne menja fajl će biti snimljen u osnovnoj ekstenziji DWG.

PAŽNJA!!!


Potrebno je stalno kontrolisati komandnu liniju!

Izlazak iz komandni vrši se pomoću ESC tastera!

Točkić miša izvršava tri moguće radnje:
 1. kotrljanje - uvećanje i smanjivanje crteža,
 2. klik na točkić i držeći ga povlačiti - pomeranje crteža,
 3. dvoklik na točkić - prikaz celog crteža.

Vežba

Za ovu vežbu skinite sledeće fajlove 1.1.dwg i 1.2.dwg (kliknite na nazive fajlova). Oba fajla snimite na hard disk vašeg računara i pokrenite ih dvoklikom.

U oba zadatka treba da pronađete 4 oznake ("Sveti Sava" AutoCAD 1 do 4) koristeći opcije za manipulaciju sa radnim prostorom, točkić - zumiranje crteža i srednji taster - pomeranje crteža.

Kraj 1. lekcije